Điều khoản & Điều kiện

Quyền và trách nhiệm của bạn được xác định bởi những điều sau đây. Điều rất quan trọng là bạn đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

Giới thiệu

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được ký kết giữa công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân quốc tế Cadena (Tembo-pay.com) và bạn hoặc/và công ty bạn được uỷ quyền đại diện pháp lý và bạn phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong bản thoả thuận này. Bạn đại diện pháp lý có thể tham gia vào thoả thuận này và nếu bạn đang sử dụng trang Web này như một sự thay mặt cho chủ doanh nghiệp, bạn đại diện và phải đảm bảo rằng bạn được uỷ quyền hợp pháp để chấp nhận các điều kiện và điều khoản này thay mặt cho sự đồng ý của chủ doanh nghiệp bạn rằng Ông/Bà ấy chấp nhận bồi thường các khoản vi phạm điều khoản và điều kiện cho bạn và Tembo-pay.com. Bạn phải chấp nhận những điều khoản và điều kiện này để truy cập và/hoặc sử dụng trang web này và/hoặc các dịch vụ khác được cung cấp.

Bạn chấp nhận đọc, hiểu và đồng ý những điều sau:

Chối bỏ trách nhiệm chung và những giới hạn trách nhiệm pháp lý

 1. Tembo-pay.com cố gắng đảm bảo rằng sẽ cung cấp tất cả thông tin và/hoặc dịch vụ cho dù phải thể hiện trên trang web hay cách khác, đảm bảo sự chính xác, đầy đủ và kịp thời. Tất cả thông tin và/hoặc dịch vụ được cung cấp bởi Tembo-pay.com đều được cung cấp dựa trên cơ sở hiện trạng và có sẵn trên nền tảng không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời và không có bảo hành hoặc đại diện dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, luôn bảo đảm thông tin và/hoặc dịch vụ được cung cấp phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào. Mọi sự phụ thuộc vào thông tin được cung cấp bởi Tembo-pay.com đều chịu rủi ro riêng cho người dùng.
 2. Tembo-pay.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hệ thống hoặc những gián đoạn làm ảnh hưởng đến trang web Tembo-pay.com, hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào, hoặc những các kết quả thu được từ việc sử dụng trang web này. Trong mọi trường hợp, Tembo-pay.com, các đối tác hoặc tập đoàn liên quan của chúng tôi hoặc các đối tác, giám đốc, cán bộ, đại lý hoặc nhân viên của Tembo-pay.com phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc hành động dựa trên thông tin có trên trang web hoặc được Tembo-pay.com chuyển tải đến bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc trừng phạt bất cứ thiệt hại nào và tuy nhiên nguyên nhân xảy ra, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc là kết quả của việc phụ thuộc vào thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp, bao gồm bất kỳ lợi thua lỗ nào hoặc bất kỳ tổn hại nào khác về tiền bạc, cho dù hành động đó có trong hợp đồng, sai lầm cá nhân, theo luật định hay nói cách khác, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại đó.
 3. Bạn đồng ý rằng mọi hành động pháp lý do bạn đưa ra để chống lại Tembo-pay.com sẽ được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ khi xảy ra thiệt hại và không quá 1 năm.
 4. Trong trường hợp tòa án thấy Tembo-pay.com chịu trách nhiệm với bạn dưới bất kỳ hình thức nào, bạn đồng ý rằng mức độ trách nhiệm đó sẽ được giới hạn ở tổng số hai (2) phần trăm số tiền bạn gửi cho Tembo- pay.com trong năm dương lịch vừa qua.
 5. Bạn đồng ý rằng những hạn chế và điều kiện này là sự phân bổ trách nhiệm tự nguyện có hiểu biết, tạo thành khía cạnh trọng yếu của thỏa thuận này.

Sở hữu trí tuệ

 1. Tembo-pay.com cung cấp cho bạn giấy phép cá nhân, có thể hủy bỏ, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, không chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng phần mềm do Tembo-pay.com cung cấp cho bạn thông qua trang web này. Giấy phép này chỉ nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của các dịch vụ được cung cấp bởi Tembo-pay.com, theo cách được cho phép bởi các Điều khoản và Điều kiện này.
 2. Bạn không được (và bạn không được phép cho bất kỳ ai khác) sao chép, sửa đổi, tạo mới, đảo ngược, dịch ngược hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm, trừ khi điều này được cho phép hoặc yêu cầu rõ ràng theo luật hoặc trừ khi bạn có sự cho phép bằng văn bản của Tembo-pay.com. Bạn không được chuyển nhượng (hoặc cấp giấy phép) quyền sử dụng phần mềm, cấp quyền lợi bảo mật trong hoặc trên quyền hạn của bạn để sử dụng phần mềm hoặc mặt khác bạn chuyển bất kỳ quyền lợi nào của bạn để sử dụng phần mềm mà không cần bằng văn bản cho phép của Tembo-pay.com.
 3. Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại được sao chép trên trang web Tembo-pay.com là tài sản của Tembo-pay.com hoặc được cấp phép sử dụng. Bạn không được sử dụng hoặc sao chép hoặc cho phép bất kỳ ai sử dụng, công khai hoặc sao chép bất kỳ nhãn hiệu thương mại, biểu tượng hoặc tên thương mại nào xuất hiện trên trang web Tembo-pay.com vì bất kỳ lý do gì ngoại trừ phù hợp với những Điều khoản và Điều kiện mà không có sự cho phép bằng văn bản của Tembo-pay.com.
 4. Bạn đồng ý không xâm phạm hoặc cố ý, hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho việc vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Tembo-pay.com.
 5. Tembo-pay.com cung cấp cho bạn giấy phép cá nhân, có thể hủy bỏ, mang tính toàn cầu, miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng nhãn hiệu Tembo-pay.com, tên thương mại và biểu tượng cho mục đích duy nhất là cho phép bạn xác định các dịch vụ được cung cấp bởi Tembo-pay.com, theo cách được cho phép bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn được yêu cầu xác định tất cả các sản phẩm công việc có nguồn gốc từ việc sử dụng trang web và dịch vụ này bằng cách sử dụng biểu tượng của Tembo-pay.com để đăng trên trang chủ của trang web Tembo-pay.com. Tất cả lợi ích từ việc sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại và biểu tượng sẽ chỉ giúp cho lợi ích của Tembo-pay.com.

Quyền sử dụng nội dung

 1. Bạn có thể xem, truy xuất và hiển thị nội dung của trang web Tembo-pay.com trên màn hình máy tính của bạn hoặc in ra nội dung trên giấy dành riêng cho bạn sử dụng trong quá trình kinh doanh. Với mục đích của thỏa thuận này, các hoạt động như “khóa học kinh doanh hằng ngày” có nghĩa là những hoạt động thông thường và hợp lý sẽ tự động hóa các quy trình trả lương của bạn bao gồm hoàn thành và in bảng tính và biểu mẫu, ngân phiếu, bảng thanh toán, bảng chấm công, những biểu mẫu cần thiết cho CRA, EHT và WSIB và liên lạc với các đại lý cơ quan chính phủ, nhân viên và đại diện tài chính chuyên nghiệp cho mục đích trả lương. [* Liệt kê bất kỳ việc sử dụng nào khác nên được xem là bình thường *] Bất kỳ việc sử dụng nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Tembo-pay.com.đều bị nghiêm cấm.
 2. Bạn không được tái sản xuất, phổ biến, công khai, sửa đổi hoặc theo bất kỳ cách thương mại hoặc phi thương mại nào khai thác nội dung do Tembo-pay.com cung cấp hoặc cho phép những nội dung có sẵn cho những người khác trừ trường hợp trong khoá học kinh doanh hằng ngày. Điều cấm kị cho bạn, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Tembo-pay.com, khiến cho thông tin do Tembo-pay.com cung cấp bị sao chép hoặc công khai, dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc được truyền đến bất kỳ trang web, nhóm tin tức, liệt kê, danh sách gửi thư, bảng thông báo điện tử, bản tin điện tử hoặc để cung cấp thông tin cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác được cung cấp bởi Tembo-pay.com ngoại trừ đối với khoá học kinh doanh hằng ngày.

Hành vi của bạn
Bạn đồng ý rằng:

 1. Bạn sẽ không sử dụng hoặc truy cập trang web hoặc dịch vụ theo cách không được Tembo-pay.com cho phép, bao gồm cả việc sử dụng trang web để:
  1. Tham gia hoặc dự định tham gia trộm cắp danh tính hoặc gian lận danh tính;
  2. Giả mạo tiêu đề hoặc bằng cách khác thao túng mã định danh (bao gồm URL) để ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào;
  3. Trình bày sai sự liên kết của bạn với một người hoặc tổ chức khác;
  4. Dự định hành động, thiết kế hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng truy cập hoặc sử dụng trang web của người khác;
  5. Tham gia hoặc dự định tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp; hoặc
  6. Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác trừ trường hợp được ủy quyền cụ thể bởi những người dùng đó;
 2. Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị truy vấn tự động, người máy hoặc công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu lặp đi lặp lại, kế hoạch, bản thảo hoặc cơ chế khác có chức năng tương tự để truy cập, sử dụng, giám sát hoặc sao chép bất kỳ trang hoặc nội dung nào của trang web hoặc dịch vụ củaTembo-pay.com hoặc can thiệp hoặc dự định can thiệp vào hoạt động đúng đắn của trang web Tembo-pay.com hoặc những người dùng khác; và
 3. Bạn sẽ không đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để gửi kèm bất kỳ phần hoặc khía cạnh nào của trang web, mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của Tembo-pay.com.

Điều kiện, chấm dứt và truy cập thông tin:

Quyền truy cập và dịch vụ của bạn vào trang web Tenbo-pay.com thì không có thiết lập thời gian xác định. Bạn có thể chấm dứt quyền truy cập vào Tembo-pay.com bất cứ lúc nào. Quyền truy cập của bạn phải theo quyết định riêng của Tembo-pay.com và quyền đó có thể được thực hiện mà không cần lý do để chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của trang web Tembo-pay.com với hoặc không cần lý do. Các quyền chấm dứt này ngoài các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác được quy định trong các Điều khoản & Điều kiện này hoặc theo luật. Nếu bất kỳ vi phạm các Điều khoản và Điều kiện hoặc luật, hoặc có khả năng, trên sự cân bằng của xác suất xảy ra, Tembo-pay.com sẽ có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn và theo dõi tài khoản của bạn, và bạn đồng ý rằng bất kỳ và tất cả thông tin máy tính và việc sử dụng internet của bạn sẽ được cung cấp cho Tembo-pay.com và bạn sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ của bạn phải tuân thủ các điều khoản này và đồng ý tiết lộ tất cả các lưu trữ mà bạn sở hữu, chăm sóc và/hoặc quản lý

Sửa đổi trang web

Tembo-pay.com có quyền sửa đổi, thêm hoặc xóa tất cả hoặc một phần thông tin, chức năng hoặc bố cục của trang web bất cứ lúc nào theo quyết định riêng và/hoặc để hạn chế việc sử dụng và khả năng truy cập của trang web Tembo-pay.com. Trang web này được cung cấp dựa trên cơ sở bền vững, sẵn có.

Đăng ký và mật khẩu

 1. Tất cả những người truy cập vào các khu vực bị hạn chế mật khẩu của trang web Tembo-pay.com phải được đăng ký với thông tin chính xác, hợp lệ và hoàn tất thông tin đăng ký và thông báo ngay cho Tembo-pay.com về bất kỳ thay đổi nào sau đó. Bạn thừa nhận rằng mật khẩu và tên người dùng của bạn thuộc về bạn và bạn sẽ không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức hoặc cung cấp thông tin đó cho bất kỳ ai khác ngoài bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tên người dùng và mật khẩu của bạn được an toàn và được giữ bí mật. Bạn, không phải Tembo-pay.com, phải chịu trách nhiệm cho mọi quyền truy cập và/hoặc sử dụng trang web được thông qua việc sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin trên trang web hoặc bằng cách khác được chuyển đến bạn vẫn được giữ bí mật và việc sử dụng đó và truy cập vào trang web Tembo-pay.com và thông tin được thực hiện theo các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn có trách nhiệm bảo vệ và sao lưu đầy đủ dữ liệu và/hoặc thiết bị được sử dụng liên quan đến Trang web.
 2. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Tembo-pay.com nếu bạn nhận thấy rằng có bất kỳ mất mát, trộm cắp, sử dụng trái phép hoặc tiết lộ bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin độc quyền hoặc tài sản trí tuệ nào khác thuộc Tembo-pay.com.
 3. Bạn thừa nhận rằng Tembo-pay.com có ​​thể giám sát và theo dõi việc sử dụng trang web Tembo-pay.com, bao gồm cả sử dụng và thói quen cá nhân của bạn.

Biện pháp ngăn chặn

Bạn đồng ý rằng Tembo-pay.com góp phần quan trọng trong việc bảo vệ “Thông tin sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ và kiểm soát việc sử dụng thông tin trên trang web” của mình và các hạn chế có trong điều khoản 2, 3, 4 và 7 ở trên, trong số những người khác, được yêu cầu hợp lý để bảo vệ quyền và tài sản của Tembo-pay.com. Bạn đồng ý rằng việc vi phạm hoặc cố ý vi phạm các điều khoản đó sẽ dẫn đến tổn thất không thể khắc phục đối với Tembo-pay.com và trong trường hợp về lệnh cấm hoặc biện pháp khắc phục khác sẽ là phương pháp hiệu quả duy nhất để bảo vệ quyền và tài sản của Tembo- pay.com và lệnh cấm tạm thời có thể được cấp trước hoặc bắt đầu bất kỳ việc tố tranh tụng nào.

Chính sách bảo mật

Tembo-pay.com được dành riêng cho sự bảo vệ riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Tembo-pay.com sẽ nỗ lực để đảm bảo quyền riêng tư của thông tin được cung cấp cho bạn. Bạn thừa nhận rằng Tembo-pay.com sẽ thu thập, sử dụng và phổ biến thông tin cá nhân cho mục đích đảm bảo hoạt động hiệu quả của trang web này hay cách khác. Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin về quyền của bạn và nghĩa vụ của chúng tôi.

Nội dung và quảng cáo của bên thứ ba:

Trang web Tembo-pay.com có thể chứa quảng cáo và/hoặc nội dung của bên thứ ba khác. Tembo-pay.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, lỗi, thiếu sót hoặc không chính xác của bên thứ ba hoặc trong tài liệu quảng cáo hoặc nội dung hoặc các hoạt động của trang web của họ. Bạn đồng ý rằng, mặc dù trang web Tembo-pay.com có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, nhưng theo cách nào đó thì nó không phải là sự chứng thực của bất kỳ trang web nào bởi Tembo-pay.comTembo-pay.com không chịu trách nhiệm về tính khả dụng hoặc hoạt động của trang web hoặc nội dung và các liên kết như vậy được cung cấp trên cơ sở bền vững với không có sự bảo hành hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Bạn đồng ý rằng các nhà quảng cáo, các nhà cung cấp nội dung khác và các trang web liên kết chỉ chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web của riêng họ.

Sửa đổi các điều khoản và điều kiện:

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của Tembo-pay.com. Bạn phải đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ràng về việc cập nhật và hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện trước mỗi lần truy cập của Tembo-pay.com. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web Tembo-pay.com sau bất kì sửa đổi cũng là đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi nào về Điều khoản và Điều kiện và sẽ được xem xét đầy đủ để đảm bảo bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được sửa đổi đó.

Sự chuyển nhượng:

Bảng thỏa thuận này mang tính cá nhân đối với bạn và các quyền và nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản và Điều kiện có thể không được chỉ định, cấp phép phụ hoặc chuyển giao cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Tembo-pay.com.

Quản lý luật và diễn đàn:

Bạn đồng ý rằng các Điều khoản và Điều kiện này cũng như tất cả các sự kiện và giao dịch liên quan đến việc sử dụng trang web Tembo-pay.com, phần mềm và thông tin được truyền đạt đến bạn dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được quản lý và được hiểu theo luật pháp Malaysia.

Mức độ nghiêm trọng:

Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của các Điều khoản và Điều kiện này bị phát hiện là vô hiệu, không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành bởi bất kỳ tòa án nào, cho dù toàn bộ hay một phần nào đó, phát hiện đó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của bất kỳ quy định nào khác của sự đồng thuận này và tất cả các quy định khác sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Bảng đồng thuận này sẽ được đọc xuống mức tối thiểu nhất là cần thiết để đảm bảo rằng ý định của Tembo-pay.com có hiệu lực ở mức độ lớn nhất có thể.

Thoả thuận đồng bộ:

Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ sự đồng thuận giữa bạn và Tembo-pay.com, ngoại trừ các sửa đổi được thực hiện theo quy định tại mục “Sửa đổi các điều khoản và điều kiện” ở trên.

Tòa nhà Fonterra, 38/6N Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - ĐT: +84 (0)9 0251 2769